Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

3913 46c1 500
3561 c37e 500
4128 8b18
Reposted frombrumous brumous viaoversensitive oversensitive
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaJosette Josette
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaJosette Josette
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaweruskowa weruskowa
3913 46c1 500
3561 c37e 500
4128 8b18
Reposted frombrumous brumous viaoversensitive oversensitive
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaJosette Josette
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaJosette Josette
3913 46c1 500
3561 c37e 500
4128 8b18
Reposted frombrumous brumous viaoversensitive oversensitive
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaJosette Josette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl